Tehniskie rādītāji

Elektropārvades līniju garumi (2012 – 2016)

AS “Latvijas elektriskie tīkli” Mērv. 2012 2013 2014 2015 2016
330 kV km 1250 1265 1381 1360 1346
110 kV km 4010 4010 3891 3891 3891
Kopā km 5260 5275 5272 5251 5237

Transformatoru apakšstaciju, transformatoru skaits un uzstādītās jaudas (2012 – 2016)

AS “Latvijas elektriskie tīkli” Mērv. 2012 2013 2014 2015 2016
Apakšstacijas (330 kV) skaits 15 15 16 16 16
Autotransformatori (330 kV) skaits 22 23 25 25 25
Autotransformatoru uzstādītā jauda
(330 kV)
MVA 3325 3575 3825 3825 3825
Transformatoru apakšstacijas (110 kV) skaits 121 122 121 121 121
Transformatori (110 kV) skaits 244 246 246 246 245
Transformatoru uzstādītā jauda
(110 kV un 10 kV papildsprieguma
transformatori)
MVA 4902 4968 5075 5102 5125

Darbības rādītāji

2014 2015 2016
Darbības rādītāji  EUR’000  EUR’000  EUR’000
 Investīcijas 31 716 17 561  26 841
 > t.sk. kapitālieguldījumi pamatlīdzekļu izveidē 30 579 16 661  23 964
 > ieguldījumi nomātos aktīvos 1137 900  2877
 Darbinieku skaits gada beigās  444 11  10

Finanšu rādītāji

2014 2015 2016
Finanšu rādītāji EUR’000 EUR’000 EUR’000
Neto apgrozījums 61 864 47 510 51 294
> t.sk. ieņēmumi no pārvades aktīvu nomas 38 009 44 263 46 014
> ieņēmumi no pārvades aktīvu uzturēšanas 19 671
EBITDA 1) 38 099 42 240  44 692
 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 11 846 14 880  6852
 Aktīvi pārskata gada beigās 430 789 405 181  422 035
 Pašu kapitāls pārskata gada beigās 199 849 204 067  221 670
Ilgtermiņa aizņēmumi 110 511 88 128 78 906
Naudas plūsma no pamatdarbības 31 180 32 742 45 414

Finanšu koeficienti

2014 2015 2016
Finanšu koeficienti % % %
Pārskata gada peļņas rentabilitāte 2) 19.1 31.3 13.4
Atdeve uz aktīviem (ROA) 3) 2.8 3.6 1.7
Kapitāla attiecības rādītājs 4) 46.4 50.4 52.5

___

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmuma ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma
2) Pārskata gada peļņas rentabilitāte – pārskata gada peļņa / ieņēmumi
3) Atdeve uz aktīviem (ROA) – pārskata gada peļņa/vidējie aktīvi (aktīvi pārskata gada sākumā + aktīvi pārskata gada beigās / 2)
4) Kapitāla attiecības rādītājs – pašu kapitāls / aktīvi