Tehniskie rādītāji

Elektropārvades līniju garumi (2013 – 2017)

AS “Latvijas elektriskie tīkli” Mērv. 2013 2014 2015 2016 2017
330 kV km 1265 1381 1360 1346 1346
110 kV km 4010 3891 3891 3891 3893
Kopā km 5275 5272 5251 5237 5239

Transformatoru apakšstaciju, transformatoru skaits un uzstādītās jaudas (2013 – 2017)

AS “Latvijas elektriskie tīkli” Mērv. 2013 2014 2015 2016 2017
Apakšstacijas (330 kV) skaits 15 16 16 16 16
Autotransformatori (330 kV) skaits 23 25 25 25 25
Autotransformatoru uzstādītā jauda
(330 kV)
MVA 3575 3825 3825 3825 3825
Transformatoru apakšstacijas (110 kV) skaits 122 121 121 121 123
Transformatori (110 kV) skaits 246 246 246 246 248
Transformatoru uzstādītā jauda
(110 kV un 10 kV papildsprieguma
transformatori)
MVA 4968 5075 5102 5125 5195

Darbības rādītāji

2015 2016 2017
Darbības rādītāji  EUR’000  EUR’000  EUR’000
 Investīcijas 17 561 26 841  63 170
 > t.sk. kapitālieguldījumi pamatlīdzekļu izveidē 16 661 23 964  61 191
 > ieguldījumi nomātos aktīvos 900 2877  1979
 Darbinieku skaits gada beigās 11 10  9

Finanšu rādītāji

2015 2016 2017
Finanšu rādītāji EUR’000 EUR’000 EUR’000
Ieņēmumi: 47 510 51 294 48 935
> t.sk. ieņēmumi no pārvades aktīvu nomas 44 263 46 014 44 556
> ieņēmumi no pārvades aktīvu uzturēšanas
EBITDA 1) 42 240 44 367*  42 790
Peļņa 14 880 6580*  50 463**
 Aktīvi 405 181 422 035  475 612
 Pašu kapitāls 204 067 221 675*  269 801
Aizņēmumi 88 128 78 906 95 177
Pamatdarbības neto naudas plūsma 32 742 45 414 45 265

Finanšu koeficienti

2015 2016 2017
Finanšu koeficienti % % %
Aktīvu atdeve (ROA) 2) 3.6 1.6* 11.2
Kapitāla attiecības rādītājs 3) 50.4 52.5* 56.7
Pašu kapitāla atdeve(ROE) 4) 7.4 3.1 20.5
Neto aizņēmumi/ EBITDA 2.1 1.8* 2.2
Aizņemtā kapitāla attiecību rādītājs 5) 30.2 26.3 26.1
Dividendes 100 100 100
Peļņas rentabilitāte 6) 31.3 12.8* 103.1

___

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma (12 mēnešu periodā)
2) Aktīvu atdeve (ROA) – pārskata gada peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata gada sākumā + aktīvi pārskata gada beigās) / 2)
3) Kapitāla attiecības rādītājs – pašu kapitāls / aktīvi (pārskata gada beigās)
4) Pašu kapitāla atdeve (ROE) – peļņa/ vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata gada sākumā + pašu kapitāls pārskata gada beigās) /2)
5) Aizņemtā kapitāla attiecību rādītājs – aizņēmumi / (aizņēmumi + pašu kapitāls)
6) Peļņas rentabilitāte – pārskata gada peļņa / ieņēmumi

 

* koriģēti atbilstoši piemērotajiem SFPS (skat. 2. pielikuma apakšpunktu „Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējā piemērošana”

** ņemot vērā Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu izmaiņas, kas stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī, 2017. gadā reversēts atliktais nodoklis 34 896 tūkst. EUR