Tehniskie rādītāji

Elektropārvades līniju garumi (2014 – 2018)

AS “Latvijas elektriskie tīkli” Mērv. 2014 2015 2016 2017 2018
330 kV km 1381 1360 1346 1346 1346
110 kV km 3891 3891 3891 3893 3897
Kopā km 5272 5251 5237 5239 5243

Transformatoru apakšstaciju, transformatoru skaits un uzstādītās jaudas (2014 – 2018)

AS “Latvijas elektriskie tīkli” Mērv. 2014 2015 2016 2017 2018
Apakšstacijas (330 kV) skaits 16 16 16 16 16
Autotransformatori (330 kV) skaits 25 25 25 25 26
Autotransformatoru uzstādītā jauda
(330 kV)
MVA 3825 3825 3825 3825 3950
Transformatoru apakšstacijas (110 kV) skaits 121 121 121 123 123
Transformatori (110 kV) skaits 246 246 246 248 248
Transformatoru uzstādītā jauda
(110 kV un 10 kV papildsprieguma
transformatori)
MVA 5075 5102 5125 5195 5215

Darbības rādītāji

2016 2017 2018
Darbības rādītāji  EUR’000  EUR’000  EUR’000
 Investīcijas 26 841 63 170  87 298
 > t.sk. kapitālieguldījumi pamatlīdzekļu izveidē 23 964 61 191  86 204
 > ieguldījumi nomātos aktīvos 2877 1979  1094
 Darbinieku skaits gada beigās 10 9  8

Finanšu rādītāji

2016 2017 2018
Finanšu rādītāji EUR’000 EUR’000 EUR’000
Ieņēmumi: 51 294 48 935 43 288
> t.sk. ieņēmumi no pārvades aktīvu nomas 46 014 44 556 39 264
> ieņēmumi no pārvades aktīvu uzturēšanas
EBITDA 1) 44 367 42 790  39 297
Peļņa 6580 50 463*  13 394
 Aktīvi 422 035 475 612  551 193
 Pašu kapitāls 221 675 269 801  232 759
Aizņēmumi 78 906 95 524 179 770
Pamatdarbības neto naudas plūsma 45 414 48 098 55 504

Finanšu koeficienti

2016 2017 2018
Finanšu koeficienti % % %
Aktīvu atdeve (ROA) 2) 1.6 11.2 2.6
Kapitāla attiecības rādītājs 3) 52.5 56.7 42
Pašu kapitāla atdeve(ROE) 4) 3.1 20.5 5.3
Neto aizņēmumi/ EBITDA 1.8 2.2 3.5
Aizņemtā kapitāla attiecību rādītājs 5) 26.3 26.1 35
Dividendes 100 100 100
Peļņas rentabilitāte 6) 12.8 103.1 30.9

___

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma, amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma (12 mēnešu periodā)
2) Aktīvu atdeve (ROA) – pārskata gada peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata gada sākumā + aktīvi pārskata gada beigās) / 2)
3) Kapitāla attiecības rādītājs – pašu kapitāls / aktīvi (pārskata gada beigās)
4) Pašu kapitāla atdeve (ROE) – peļņa/ vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata gada sākumā + pašu kapitāls pārskata gada beigās) /2)
5) Aizņemtā kapitāla attiecību rādītājs – (aizņēmumi pārskata gada sākumā + aizņēmumi pārskata gada beigās) / 2 / ((aizņēmumi + pašu kapitāls pārskata gada sākumā) + (aizņēmumi + pašu kapitāls pārskata gada beigās) / 2)
6) Peļņas rentabilitāte – pārskata gada peļņa / ieņēmumi

 

* ņemot vērā Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu izmaiņas, kas stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī, 2017. gadā reversētas atliktā nodokļa saistības 34 896 tūkst. EUR