2011

Dibināšanas gads

AS „Latvijas elektriskie tīkli” Latvijas Republikas komercreģistrā tika reģistrēts 2011. gada 10. februārī, līdz ar to šis datums ir uzskatāms par AS „Latvijas elektriskie tīkli” dzimšanas dienu.

2

Īsumā par LET

AS  „Latvijas elektriskie tīkli” ir AS „Latvenergo” meitassabiedrība, kas nodrošina Latvijas pārvades tīklu aktīvu uzraudzību un pārvaldību, kā arī finansējuma piesaisti esošo tīklu uzturēšanai un jaunu izbūvei. AS„Latvijas elektriskie tīkli” akcionārs ir AS „Latvenergo”. Savukārt visas AS „Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.

Saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija direktīvas 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā un elektroenerģijas iekšējo tirgu un Elektroenerģijas tirgus likuma prasībām un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 30.janvāra lēmumu Nr.18 „Par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu”, sākot ar 2015.gada 1 janvāri AS „Augstsprieguma tīkls”, kas ir Latvijas pārvades sistēmas operators, pārņem darbiniekus un funkcijas. Rezultātā darbinieku skaits no 444 darbiniekiem 2015.gada sākumā samazinās līdz 13 darbiniekiem.

Atbilstoši tiesību aktiem, pārvades sistēmas pamatlīdzekļu apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī pārvades sistēmas attīstību, jaunu tīklu izbūvi, esošo tīklu pārbūvi un atjaunošanu, kas nav saistīta ar elektroenerģijas ražošanu, tirdzniecību un sadali, no 2015.gada 30.janvāra veic AS „Augstsprieguma tīkls”.
Tas nozīmē, ka AS „Augstsprieguma tīkls” pienākums ir līdz šim AS „Latvijas elektriskie tīkli” apkalpošanā esošā pārvades tīkla (330 kV un 110 kV elektrolīnijas un apakšstacijas/ sadales punkti) darbības nodrošināšana un ikdienas uzturēšana, kā arī jaunu tīklu izbūve un esošo tīklu pārbūve vai atjaunošana. Šo funkciju nodrošināšanai ar 2015. gada 1.janvāri 430 AS „Latvijas elektrisko tīkli” līdzšinējo darbinieku darbu turpina, strādājot AS „Augstsprieguma tīkls”.

Informāciju par pārvades tīklu darbības nodrošināšanu un ikdienas uzturēšanu meklējiet AS"Augstsprieguma tīkls" mājaslapā www.ast.lv.

3

Vispārējie stratēģiskie mērķi

Sabiedrības stratēģiskais mērķis ir līdzsvarota tīklu attīstība, nodrošinot pārvades aktīvu vērtības pieaugumu un finansējumu droša un efektīva pārvades tīkla attīstībai.

4

Darbības joma

AS „Latvijas elektriskie tīkli” darbība turpmākajos periodos ir noteikta trīs būtiskās uzņēmuma pārvaldības jomās:

  • aktīvu pārvaldība (iznomāšana, jauno aktīvu pieņemšana uzskaitē, aktīvu vērtības pieauguma izvērtēšana, aktīvu atdeves analīze);
  • finansējuma piesaiste aktīvu vērtības saglabāšanai, jaunu aktīvu izveidei, Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu finansējuma piesaiste, tā izlietojuma kontrole. Izbūvēto pieslēguma aktīvu vērtības iekļaušana pārvades aktīvu bāzē;
  • aktīvu tehniskā uzraudzība, projektu realizācijas uzraudzība (nomnieka veikto darbību pieņemšana, plānoto investīciju saskaņošana), ES līdzfinansēto projektu uzraudzība.
5_2017

Nodarbinātie

No 2017. gada AS „Latvijas elektriskie tīkli” nodarbināti 10 darbinieki.

Atalgojuma politikas principi ir veidoti ar mērķi uzturēt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojuma vienlaikus racionāli izmantojot finanšu resursus. Galvenie atalgojuma politikas pamatprincipi ir:

  • darbinieku atalgojums ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, pieredzes, spējām, attieksmes un ieguldījuma kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanā;
  • darbinieku individuālie mērķi/uzdevumi tiek sasaistīti ar kapitālsabiedrības mērķiem;
  • darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu darbinieku atalgojumu ar atalgojuma līmeni darba tirgū.
6

Korporatīvā sociālā atbildība

Atbilstoši ierobežojumiem, kas noteikti Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā AS „Latvijas elektriskie tīkli” neīsteno finanšu līdzekļu un mantas ziedojumus/dāvināšanu.

Tehniskie rādītāji

Elektropārvades līniju garumi (2012 - 2016)

AS "Latvijas elektriskie tīkli" Mērv. 2012 2013 2014 2015 2016
330 kV km 1250 1265 1381 1360 1346
110 kV km 4010 4010 3891 3891 3891
Kopā km 5260 5275 5272 5251 5237

Transformatoru apakšstaciju, transformatoru skaits un uzstādītās jaudas (2012 - 2016)

AS "Latvijas elektriskie tīkli" Mērv. 2012 2013 2014 2015 2016
Apakšstacijas (330 kV) skaits 15 15 16 16 16
Autotransformatori (330 kV) skaits 22 23 25 25 25
Autotransformatoru uzstādītā jauda
(330 kV)
MVA 3325 3575 3825 3825 3825
Transformatoru apakšstacijas (110 kV) skaits 121 122 121 121 121
Transformatori (110 kV) skaits 244 246 246 246 245
Transformatoru uzstādītā jauda
(110 kV un 10 kV papildsprieguma
transformatori)
MVA 4902 4968 5075 5102 5125