Tehniskie rādītāji

Elektropārvades līniju garumi (2015 – 2019)

AS “Latvijas elektriskie tīkli” Mērv. 2015 2016 2017 2018 2019
330 kV km 1360 1346 1346 1346 1553
110 kV km 3891 3891 3893 3897 3871
Kopā km 5251 5237 5239 5243 5424

Transformatoru apakšstaciju, transformatoru skaits un uzstādītās jaudas (2015 – 2019)

AS “Latvijas elektriskie tīkli” Mērv. 2015 2016 2017 2018 2019
Apakšstacijas (330 kV) skaits 16 16 16 16 17
Autotransformatori (330 kV) skaits 25 25 25 26 27
Autotransformatoru uzstādītā jauda
(330 kV)
MVA 3825 3825 3825 3950 4075
Transformatoru apakšstacijas (110 kV) skaits 121 121 123 123 123
Transformatori (110 kV) skaits 246 246 248 248 248
Transformatoru uzstādītā jauda
(110 kV un 10 kV papildsprieguma
transformatori)
MVA 5102 5125 5196 5215 5264

Darbības rādītāji

2017 2018 2019
Darbības rādītāji  EUR’000  EUR’000  EUR’000
 Investīcijas 63 170 87 298  88 752
 > t.sk. kapitālieguldījumi pamatlīdzekļu izveidē 61 191 86 204  87 705
 > ieguldījumi nomātos aktīvos 1979 1094  1047
 Darbinieku skaits gada beigās 9 8  6

Finanšu rādītāji

2017 2018 2019
Finanšu rādītāji EUR’000 EUR’000 EUR’000
Ieņēmumi: 48 935 43 288 41 076
> t.sk. ieņēmumi no pārvades aktīvu nomas 44 556 39 264 36 701
> ieņēmumi no pārvades aktīvu uzturēšanas
EBITDA 1) 42 790  39 297  40 549
Peļņa 50 463* 13 394  9 486
 Aktīvi 475 612 551 193  662 954
 Pašu kapitāls 269 801 232 759  233 757
Aizņēmumi 95 524 179 770 196 290
Pamatdarbības neto naudas plūsma 48 098 55 504 117 982

Finanšu koeficienti

2017 2018 2019
Finanšu koeficienti % % %
Aktīvu atdeve (ROA) 2) 11,2 2,6 1,6
Kapitāla attiecības rādītājs 3) 56,7 42 35
Pašu kapitāla atdeve(ROE) 4) 20,5 5,3 4,1
Neto aizņēmumi/ EBITDA 2,2 3,5 4,6
Aizņemtā kapitāla attiecību rādītājs 5) 26,1 35 45
Dividendes 100 100 100
Peļņas rentabilitāte 6) 103,1 30,9 23,1

___

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma, amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma (12 mēnešu periodā)
2) Aktīvu atdeve (ROA) – pārskata gada peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata gada sākumā + aktīvi pārskata gada beigās) / 2)
3) Kapitāla attiecības rādītājs – pašu kapitāls / aktīvi (pārskata gada beigās)
4) Pašu kapitāla atdeve (ROE) – peļņa/ vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata gada sākumā + pašu kapitāls pārskata gada beigās) /2)
5) Aizņemtā kapitāla attiecību rādītājs – (aizņēmumi pārskata gada sākumā + aizņēmumi pārskata gada beigās) / 2 / ((aizņēmumi + pašu kapitāls pārskata gada sākumā) + (aizņēmumi + pašu kapitāls pārskata gada beigās) / 2)
6) Peļņas rentabilitāte – pārskata gada peļņa / ieņēmumi

 

* ņemot vērā Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu izmaiņas, kas stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī, 2017. gadā reversētas atliktā nodokļa saistības 34 896 tūkst. EUR