Īsumā par LET

AS  “Latvijas elektriskie tīkli” (LET) nodrošina Latvijas pārvades tīklu aktīvu uzraudzību un pārvaldību, kā arī finansējuma piesaisti esošo tīklu uzturēšanai un jaunu izbūvei.

LET Latvijas Republikas komercreģistrā tika reģistrēts 2011.gada 10.februārī, līdz ar to šis datums ir uzskatāms par AS „Latvijas elektriskie tīkli” dzimšanas dienu.

2020.gada 10.jūnijā līdzšinējā AS "Latvenergo" meitassabiedrība AS "Latvijas elektriskie tīkli", kas nodarbojās ar pārvades sistēmas aktīvu iznomāšanu pārvades sistēmas operatoram, ir nodalīta no Latvenergo koncerna. AS "Latvijas elektriskie tīkli" īpašumā esošie Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvi (330 kV un 110 kV elektropārvades līnijas, apakšstacijas un sadales punkti) ir ieguldīti AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitālā.

LET ir ieviesuši un sertificējuši Kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standarta ISO 9001 prasībām. Sistēmas sākotnējā sertifikācija tika veikta 2011. gadā, savukārt 2017.gadā  LET veica pāreja uz jaunā standarta versiju un sistēma tika sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 versijai.

Uzņēmuma saņemtais sertifikāts ISO 9001:2015 sniedz mūsu klientam apliecinājumu, ka uzņēmums rūpējas par savu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Periodiskie neatkarīgie auditi apliecina sistēmas atbilstību standarta prasībām.

Uzņēmums var lepoties ar kompetentiem un profesionāliem darbiniekiem, kas ir spējuši nodrošināt efektīvu darbu, sniedzot mūsu klientiem kvalitatīvu pakalpojumu.

LET Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standarta ISO 9001:2008 prasībām ieviesta kopš 2011.gada, savukārt 2017.gadā ir veikts periodiskais pārejas audits un LET kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 versijai.

Sertifikāts ISO 9001:2015 apliecina kvalitatīvu vadības un kontroles sistēmas darbību. Klientam tas sniedz pārliecību par to, ka uzņēmums rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu. Tāpat šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā strādā kompetents un profesionāls personāls, kas darbojas pēc izstrādātām noteiktām kvalitātes vadības procedūrām.

Galvenie uzdevumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas Enerģētikas likumu, Elektroenerģijas tirgus likumu un Tīkla kodeksu AS "Latvijas elektriskie tīkli" (LET) galvenie uzdevumi ir veikt elektropārvades sistēmas aktīvu īpašnieka funkcijas. LET īpašumā ir pārvades sistēmas aktīvi (elektroenerģijas sistēmas pārvades tīkli un ar to saistītās iekārtas) un vadoties no PSO norādījumiem, tā uzdevums, ir nodrošināt ieguldījumu finansēšanu pārvades aktīvos un to iznomāšanu PSO. Elektroenerģijas pārvades aktīvu pārvaldību nodrošina LET.

MISIJA
Ilgtspējīga elektroenerģijas pārvades tīklu attīstības finansējuma nodrošināšana.

VĪZIJA
Optimālākais un efektīvākais finansējuma nodrošinātājs neatkarīga pārvades sistēmas operatora darbības veikšanai.

MĒRĶIS
Efektīva aktīvu atdeves nodrošināšana.

UZDEVUMI
Elektropārvades sistēmas aktīvu īpašnieka funkciju veikšana, ieguldījumu finansēšana pārvades aktīvos, pārvades aktīvu iznomāšana.

VĒRTĪBAS
ATBILDĪBA. Uz mums var paļauties!
EFEKTIVITĀTE. Mēs virzāmies uz izcilību!
ATVĒRTĪBA. Mēs esam atklāti un atvērti jaunām idejām!

Vispārējie stratēģiskie mērķi

STRATĒĢIJA
Eiropas Savienības (ES) enerģētikas politikas mērķis ir droša energoapgāde un efektīva iekšējā elektroenerģijas tirgus izveide. 2009. gadā tika pieņemta trešā enerģētikas dokumentu pakete. 2009. gada 13. jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas Nr. 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu pieņemšanu un par Direktīvas Nr. 2003/54/EK atcelšanu mērķis ir vēl tālāka elektroenerģijas tirdzniecības un ražošanas nodalīšana no darbībām, kas saistītas ar elektroenerģijas pārvades sistēmu. Tādējādi arī Latvijā tika ieviests direktīvai atbilstošs, darboties spējīgs PSO īpašumtiesību nodalīšanas modelis.

MĒRĶI

Darbības mērķi 2017. – 2022.gadam

 • Finansēt kapitālieguldījumus pārvades sistēmas aktīvos
  Finansēt kapitālieguldījumu projektus pārvades sistēmas aktīvos, tai skaitā ES līdzfinansētiem projektiem:
  - Igaunijas-Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums;
  - Kurzemes loks posms 330 kV Ventspils – Tume – Rīga;
  - 330 kV elektropārvades līnija Tartu – Valmiera caurlaides spējas palielināšana;
  - 330 kV elektropārvades līnija Tsirgulina – Valmiera caurlaides spējas palielināšana;
  - Elektropārvades līnija Rīgas TEC2 – Rīgas HES izbūve.
 • Ekonomiski pamatota pārvades sistēmas aktīvu vērtība
  Finanšu ieguldījumu rezultātā saglabāta regulētā aktīvu bāze. Ekonomiski pamatots nomas maksas aprēķins.
 • Pārvades aktīvu nomas segmenta mērķu izpilde
  Ekonomiski neitrāls risinājums gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums mainīt PSO neatkarības modeli.

Finanšu mērķi 2017. – 2022.gadam

Lai sasniegtu izvirzītos stratēģiskos mērķus, būtiski ir nodrošināt finanšu vadību un izmatot kapitālieguldījumu projektu finansēšanas programmu. Finanšu mērķu izvirzīšana ir nozīmīgs stratēģijas plānošanas instruments. LET izvirzītie finanšu mērķi līdz 2022.gadam balstīti uz vairākiem rādītājiem:

a) rentabilitāti raksturojošs rādītājs – atdeve uz pašu kapitālu (ROE), ko aprēķina kā peļņas dalījumu ar pašu;

b) kapitāla struktūru raksturojošu rādītāji:
- saistību rādītājs, ko aprēķina kā attiecību neto aizņēmumi/ieņēmumi pirms nolietojuma, finanšu izmaksām un ienākuma nodokļa (EBITDA);
- aizņemtā kapitāla īpatsvara rādītājs, ko aprēķina kā attiecību neto aizņēmumi/(neto aizņēmumi + pašu kapitāls) (Gearing);

c) dividenžu raksturojošais rādītājs: dividendēs izmaksājamā peļņas daļa.