Trešais Latvijas-Igaunijas pārvades tīkla starpsavienojums ir būtisks nākotnes infrastruktūras projekts visam Baltijas reģionam, kas nodrošinās Baltijas reģiona elektroapgādes drošumu, efektīvu elektroenerģijas tirgus darbību Baltijā un konkurētspēju kā Baltijas valstu iekšienē tā arī starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Projekts ir realizējams līdz 2020.gadam un ir iekļauts Latvijas un Eiropas pārvades sistēmas attīstības plānā.

Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma variants ir maršruts Sindi-Rīga, kura ietvaros paredzēts izbūvēt 330kV gaisvadu augstsprieguma elektrolīniju ar kopējo garumu Latvijas un Igaunijas teritorijā ap 200 km starp apakšstacijām Kilingi-Nimme Igaunijā un Rīgas TEC2 Latvijā. Jaunā pārvades līnija Latvijā un Igaunijā tiks izbūvēta pārsvarā pa jau eksistējošām elektropārvades līniju trasēm. Papildus priekšrocība ir 110kV pārvades tīkla drošuma paaugstināšana posmā Rīga – Rūjiena.

Iesniegums par paredzēto darbību.

Vairāk informācijas par projekta sākotnējām sabiedriskām apspriešanām.

Vairāk informācijas par ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedriskām apspriedēm.

2016. gada 16. februārī ietekmes uz vidi novērtējums iesniegts Vides Pārraudzības Valsts birojā.

2016. gada 22. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta aktualizētā un precizētā ietekmes uz vidi novērtējuma versija, pievienojot Sikspārņu eksperta vērtējumu un pārskatu par veiktajiem papildinājumiem un precizējumiem.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkums latviešu valodā.

Trases priekšprojekta kartes:
Mērogs 1:10000 (lapu izvietojuma shēma, apzīmējumi, 1.-10. lpp., 11.-20.lpp., 21.-30. lpp., 31.-40.lpp.,41-50.lpp., 51.-60.lpp., 61.-70.lpp.,71-80.lpp., 81.-90.lpp., 91-100.lpp., 101.-110.lpp., 111.-120.lpp., 121-126.lpp.)

Mērogs 1:50000 (lapu izvietojuma shēma, apzīmējumi, 1-5.lpp., 6.-10.lpp., 11-15.lpp., 16.-19.lpp.)

2016.gada 13. jūnijā tika saņemts Vides pārraudzības valsts biroja izdots IVN atzinums.

Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, Ministru kabinets 2016. gada 31. augustā pieņēma rīkojumu Nr. 486 “Par elektrotīklu pārvades savienojuma “Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums” pārbūvei un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu”, ar kur pieņēma lēmumu akceptēt elektropārvades tīklu savienojuma jeb “Igaunijas–Latvijas trešā 330 kV starpsavienojuma” pārbūvei un jaunbūvei paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības vietu (elektrolīnijas trases izvietojumu) atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras “Igaunijas–Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi–Nemme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā” ietvaros izstrādātā ziņojuma 1. alternatīvai ar 1.2. M, 1B, 1B¢ modifikācijām un paralēli plānotajai autoceļa E22 trasei.

Ar 2016. gada 24. augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 480 „Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojumam „Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums”” tika noteikts Nacionālo interešu objekta statuss paredzētajai darbībai, pamatojoties uz elektrotīklu pārvades savienojuma „Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums” ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā saņemtā paredzētās darbības akcepta nosacījumiem, tajā skaitā vietas izvēles pamatojumu, norādītajiem ietekmi uz vidi samazinošajiem pasākumiem un citām prasībām.

Ministru kabineta rīkojumi ietekmēs Rūjienas, Mazsalacas, Alojas, Limbažu, Sējas, Garkalnes, Stopiņu, Inčukalna, Ropažu, Salaspils un Burtnieku novadu teritorijas, kuru administratīvajā teritorijā plānots rekonstruēt un izveidot elektropārvades līniju, kā arī nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru īpašumus skars plānotā elektropārvades līnija.

Vairāk informācijas par projektu AS “Augstspriegums tīkls” mājaslapā.

ES_finanse_lv