AS “Latvijas elektriskie tīkli” organizatoriskā struktūra
struktura

Sasakaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2019.gada 08.oktobra (protokols Nr. 46 38§) un 2019.gada 17.decembra (protokols Nr. 59 75§) lēmumos noteikto par AS “Latvijas elektriskie tīkli” akciju atsavināšanu no AS “Latvenergo “, ar tam sekojošo AS “Latvijas elektriskie tīkli” akciju ieguldījumu AS “Augstsprieguma tīkls” pamatkapitālā un sabiedrības reorganizāciju , līdz 2020 gada beigām to pievienojot AS “Augstsprieguma tīkls”, sabiedrība sākot ar 2020. gada 1. jūniju veica izmaiņas organizatoriskajā struktūrā.

AS “Latvijas elektriskie tīkli” Statūti
Grozīti un apstiprināti AS “Latvijas elektriskie tīkli” akcionāru sapulcē 2019.gada 10.decembrī.

AS “Latvijas elektriskie tīkli” valdes nolikums
Grozīts un apstiprināts AS “Latvijas elektriskie tīkli” akcionāru sapulcē 2015.gada 27.janvārī.

AS “Latvijas elektriskie tīkli” fiziskas personas datu apstrādes principi

AS „Latvijas elektriskie tīkli” valde

Vita Andersone, valdes priekšsēdētāja, izpilddirektore

Vitai Andersonei (dzim. 1962) ir vairāk nekā 15 gadu pieredze vadošos amatos Latvenergo sistēmas uzņēmumos. Bet kopumā Latvenergo koncernā jau pavadīti 35 gadi. Sākotnēji kādreizējā uzņēmumā VAS “Augstsprieguma tīkls” veikti ar kapitālieguldījumu projektiem un ekonomiku saistīti pienākumi. Tad uzņēmumam pārtopot par akciju sabiedrību, tiek veikti Finanšu daļas vadītājas pienākumi, vēlāk kļūstot par Finanšu direktori un visbeidzot par valdes priekšsēdētāja vietnieci. 2011.gadā tiek dibināts jauns Latvenergo meitas uzņēmums AS “Latvijas elektriskie tīkli” (LET), kur V.Andersone tiek iecelta valdē. Savukārt sakarā ar Elektroenerģijas tirgus likuma prasībām, pārvades sistēmas operators ar 2015.gada 1.janvāri pārņem no LET pārvades sistēmas apkalpošanas un uzturēšanas funkcijas, tādējādi LET atbildībā paliek tikai pārvades aktīvu uzraudzība un pārvaldība un valdes sastāvs tiek samazināts. No tā brīža V.Andersone LET pildīja Finanšu direktores pienākumus. Taču 2015.gada 10.novembrī, akcionāra sapulcē tiek apstiprinātas izmaiņas AS “Latvenergo” meitassabiedrības AS “Latvijas elektriskie tīkli” valdē un 16. novembrī V.Andersone sāk pildīt AS “Latvijas elektriskie tīkli” valdes priekšsēdētājas pienākumus. Līgums noslēgts līdz 2020.gada 15.novembrim.

1984.gadā absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu ekonomikā, kas vēlāk 1999.gadā tiek papildināts ar grāmatveža kvalifikāciju. No 2007.-2012.gadam zināšanas tiek iegūtas arī dažādās profesionālās pilnveides programmās vadības zinībās, auditā utt.